Het eindadvies groep 8 met de ouders bespreken

Het eindadvies groep 8 met de ouders bespreken

Een van de succesfactoren voor een goede overstap van PO naar VO is ouders vroegtijdig te betrekken bij het tot stand komen van het advies. Begin hiermee al in groep 7. Eind groep 7 is al het voorlopig schooladvies met de ouders en leerling besproken. Meestal zal het advies dat in groep 8 in de maand januari gegeven wordt dan niet als een verrassing komen.

Tips voor het voeren van het adviesgesprek met de ouders

 1. Bereid het gesprek goed voor. Hoe onderbouw je naar de ouders waarom je dit advies geeft? Komt het advies overeen met de verwachtingen van de ouders? Wat zijn mogelijke zorgen van de ouders? Als het advies afwijkt van het voorlopig advies eind groep 7, onderbouw dan waarom dat het geval is.
 2. Het bespreken van het schooladvies is voor sommige ouders een stressvol moment. Zorg voor een ontspannen sfeer die rust biedt.
 3. Licht het advies tijdens het gesprek goed toe:
  • Laat de toets-resultaten op het leerlingvolgsysteem zien. Grafieken geven ouders vaak in een oogopslag een duidelijk beeld van de behaalde resultaten en de voortgang en groei van hun kind. Soms is het profiel disharmonisch. Licht dan toe waarom Begrijpend lezen en Rekenen & Wiskunde zwaarder wegen.
  • Leg ook naar de ouders uit welke rol de werkhouding, de motivatie, de redzaamheid en sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind spelen bij de weging van het advies. Bespreek niet alleen belemmerende aspecten, maar vooral ook de positieve factoren.
  • Bied ouders ruimschoots gelegenheid om hierover vragen te stellen.
 4. Trek na wat de ouders vinden van het advies. Wat is hun visie op het advies? Zijn zij het eens of oneens met het advies, en waarom? Waar maken zij zich mogelijk ongerust over?
  Neem de ouders serieus. De overstap naar voortgezet onderwijs is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van hun kind.

  Ga niet de strijd met ouders aan, maar benadruk dat school en ouders een gezamenlijk belang hebben: het vinden van een school die past het niveau, de mogelijkheden, de talenten en de eventuele ondersteuningsbehoeften van het kind.

  Plan een vervolggesprek, als je het helemaal niet eens wordt over het advies, waarbij ook de intern begeleider en/of schoolleider aanwezig zijn.
 5. Bespreek, indien van toepassing, met de ouders waar de komende maanden nog extra aandacht aan besteed moet worden om de leerling goed voor te bereiden op de school voor voortgezet onderwijs. Ga met de ouders na welke bijdrage zij zelf daaraan kunnen leveren.
 6. Licht naar de ouders toe wat de functie en betekenis is van de Eindtoets die in april afgenomen wordt. Vaak bestaan hierover misverstanden bij ouders. De uitslag van de Eindtoets is half mei bekend. Meestal is de leerling dan al geplaatst op een VO-school. Als de leerling de Eindtoets slecht gemaakt heeft, dan maakt dat niet uit voor het eerder gegeven advies en de plaatsing. Het advies wordt nooit naar beneden bijgesteld. Als de Eindtoets juist heel goed gemaakt is, dan maakt school een heroverweging of het advies wel of niet naar boven bijgesteld moet worden. In een gesprek met dat de ouders wordt deze keuze goed beargumenteerd.

In het OKI-doc wordt de visie van de ouders op het advies van school aangegeven. Ouders hebben inzage in het OKI-doc en krijgen een afschrift.

Raad ouders aan om zich snel te gaan oriĆ«nteren op scholen die passen bij het geadviseerde niveau van voortgezet onderwijs. Verwijs ouders naar schoolkeuze020.nl. In de 'Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam' die alle leerlingen uit groep 8 ontvangen hebben, staan alle scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam beschreven. Ook treft men in deze gids een overzicht van de open dagen aan.